TIETOSUOJASELOSTE

Asiakaspalvelun puhelujen ja chat-keskustelujen tallenteiden tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä:

Pohjois-Karjalan Työttömien Yhdistysten Toimintajärjestö (P-K TT ry)

Joensuun toimisto: Koulukatu 24 B 23, 80100 Joensuu

Lieksan toimisto: Kainuuntie 96, 81700 Lieksa

Rekisterinpitäjän edustaja:

Taina BenDaoud

taina@tyyne.info

050 571 9643

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste

Tietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakaspalvelun toteuttaminen ja asiakkaan tunnistaminen niissä tilanteissa, kun asiakas haluaa omatoimisesti kertoa henkilö- ja yhteystietonsa saadakseen apua työttömien neuvojilta. Tyyne-palvelua voi saada puhelimitse tai verkon chat-palvelun kautta myös kertomatta henkilötietojaan.

Asiakastietoja kerätään vain asiakaspalvelun toteuttamiseen, eikä tietoja luovuteta kolmansille osapuolille, ellei se ole asiakkaan haluaman palvelun nimenomainen tarkoitus kuten auttaminen viranomaispalvelujen tai työttömyysetuuksien hakeminen, jota tehdään yhdessä asiakkaan kanssa.

Rekisterin sisältämät henkilötiedot

Puheluista rekisteröityvät seuraavat tunnistetiedot:

-Puhelun aloitus- ja lopetusaika

-Soittajan numero

-Palvelunumero, johon on soitettu

-Virkailijan nimi ja puhelinnumero

Työttömien neuvojille soitettuja puheluja ei tallenneta.

 

Chat-keskusteluista rekisteröityvät seuraavat tiedot:

-Keskustelun aloitus- ja lopetusaika

-Asiakkaan ilmoittama nimimerkki tai muut tiedot

-Virkailijan nimi

Keskustelujen sisältö tallentuu Tyyne-verkkopalveluun automaattisesti.

Jos puhelimitse palvelunumeroon yhteyttä ottaneelle ei pystytä sillä hetkellä vastaamaan, hän voi lähettää asiastaan viestin, jolloin rekisteröityvät seuraavat tiedot:

-Kyselyn lähetysajankohta

-Asiakkaan puhelinnumero

-Asiakkaan muotoilema kysymys

Henkilötietojen luovuttaminen ulkopuolisille

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta. Jos asiakas pyytää hoitamaan asiaansa viranomaisten suuntaan, se tehdään yhdessä asiakkaan kanssa. Erikoistapauksissa se voidaan tehdä asiakkaan kirjoittaman valtakirjan antamalla valtuutuksella.

Henkilötietojen säilytysajat

Puheluja ei tallenneta ja myös tekstiviestikeskustelut tai puheluista tehdyt muistiinpanot poistetaan asiakaspalvelusuhteen päättyessä tai niitä säilytetään enintään kolme kuukautta. Chat-keskustelujen tallennus on käynnistynyt 15.10.2019. Chat- tallenteita säilytetään enintään kaksi vuotta. Tekstiviestein toteutettuihin kyselyihin saatuja vastauksia ja kontaktihistoriaa säilytetään enintään 6 kuukautta.

Profilointi ja automaattinen päätöksenteko

Rekisterin sisältämiä tietoja ei käytetä profilointiin, eikä tietoihin kohdisteta automaattista päätöksentekoa.

Omien tietojen tarkastusoikeus

Henkilötietonsa luovuttaneella asiakkaalla on oikeus tarkastaa, mitä henkilötietoja hänestä on kirjattu ja hän voi milloin tahansa pyytää P-K TT RY:tä poistamaan tietonsa.

Oikeus tietojen korjaamiseen

Asiakkaalla on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä korjaa välittömästi hänestä mahdollisesti kirjattuja tai tallennettuja tietoja.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Asiakkailla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle (tietosuojavaltuutetun toimistolle), jos hän katsoo tulleensa kohdelluksi vastoin tässä esitettyä toimintatapaa.